Revistes

Revistes

1611. Revista d'història de la traducció

La revista publica recerques sobre traduccions en les llengües que existeixen o van existir a la península Ibèrica i a l’Amèrica Llatina. Com a historiadors de la traducció, ens interessa recuperar les «grans» traduccions, les obres censurades o prohibides, les variacions en les maneres de llegir els textos de les diferents èpoques. La revista pretén rescatar i divulgar (en castellà, català i anglès) la memòria cultural extraordinària que la traducció revela.

eISSN
1988-2963

Anàlisi

És una de les revistes pioneres en l’àmbit de la recerca en comunicació i periodisme. Es va fundar el 1980 i des de llavors s’ha anat adaptant als temps fins a l’actualitat. S’hi prioritza la publicació de totes aquelles contribucions en recerca dintre dels estudis de comunicació i periodisme que signifiquen un avenç en el coneixement i en la millora, sobretot si han rebut suport amb finançament. La revista publica dos números a l’any fixos i a vegades alguns números extra. 

ISSN
0211-2175
eISSN
2340-5236

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

L’Anuario analitza any rere any l’evolució, les característiques i les tendències del mercat de treball i les polítiques d’ocupació a Espanya, a través d’un conjunt d’articles que aborden el tema des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
Les aportacions travessen qüestions socials i econòmiques com, per exemple, les condicions de treball, la qualitat de l’ocupació, els salaris, el gènere i les desigualtats, i estan dirigides a acadèmics, experts i tots els agents socials implicats.

eISSN
2339-5753

Anuario Lope de Vega

Revista de freqüència anual des de 1995 (en format electrònic des de 2011), publicada pel Grup de Recerca PROLOPE de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundat per Alberto Blecua i dirigit actualment per Gonzalo Pontón. Aplega treballs científics sobre qüestions textuals, literàries o culturals que contribueixen a aprofundir en el coneixement de Lope de Vega, la seva obra i la seva època, tant des de perspectives tradicionals com des de nous enfocaments d’estudi.

eISSN
2014-8860

Athenea Digital

L’objectiu principal de la revista és potenciar el diàleg i la innovació en els estudis socials i culturals, així com promoure la reflexió interdisciplinària en la tradició de les ciències humanes i socials. Explícitament reivindica un ethos receptiu al debat i la reflexió crítica tant teòrica com metodològica, internacional en la seva mirada i abast, obert, reflexiu, imaginatiu i desdisciplinador. Athenea Digital presta un interès especial a la connexió i relació que apareix entre diversos desenvolupaments intel·lectuals, als processos de canvi en les pràctiques i formes socials, i a la transformació institucional en el seu sentit més ampli.

ISSN
2014-4539
eISSN
1578-8946

Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster o estudis doctorals (i postdoctorals fins a un màxim de cinc anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents), i també articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca, així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196

Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico

Publicació interdisciplinària i multilingüe destinada a investigadors/es i especialistes.
Concebut allò fantàstic com una confrontació sempre problemàtica entre allò real i allò impossible en un món com el nostre, queden altres gèneres no mimètics que no s’ajusten a aquesta definició, com la ciència-ficció, allò meravellós o el fantasy.
Obre les seves pàgines a treballs sobre allò fantàstic en les seves diverses manifestacions artístiques (narrativa, teatre, cinema, còmic, pintura, fotografia, videojocs, TV i ràdio) en qualsevol llengua o país al llarg dels segles XIX, XX i XXI.

eISSN
2014-7910

Catalan Journal of Linguistics

La revista publica articles de recerca que desenvolupin anàlisis formals de l’estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d’una teoria general del llenguatge humà. Els seus àmbits d’estudi inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica, amb atenció especial a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de variació entre les llengües naturals.

ISSN
1695-6885
eISSN
2014-9719

Ciències

És una revista en català del i per al professorat de ciències de totes les escoles i instituts de Catalunya i altres territoris de parla catalana.
És un espai on compartir experiències, reflexions i recerques sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències en els diferents nivells escolars. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, els recursos i les experiències didàctiques innovadores i s’hi comparteixen i intercanvien amb la comunitat iniciatives, bones pràctiques i recerques.

eISSN
1699-6712

Dante e l’Arte

L’objectiu de la revista és ressaltar i estudiar la importància de l’art en l’estudi de Dante. S’accepten propostes originals de caràcter interdisciplinari en la perspectiva tant de la presència de qualsevol realitat artística en l’obra de Dante, com de la recepció de l’obra de Dante en les diverses arts (visuals i escèniques, música, literatura, etc.) del seu temps i dels segles successius fins avui dia. 

ISSN
2385-7269
eISSN
2385-5355

Derecho Animal

És la primera publicació jurídica dedicada als estudis interdisciplinaris sobre les relacions entre humans i animals i compta amb una àmplia difusió internacional. El seu objectiu bàsic és publicar i difondre la recerca original i el treball tècnic rigorós en dret animal i altres ciències afins (ciències del benestar animal, polítiques públiques relatives als animals, ètica, nutrició, educació, teràpies assistides amb animals, història de la cultura). Els continguts abasten tots els camps de la recerca en dret animal.

eISSN
2462-7518

Doblele

És una revista de caràcter interdisciplinari que pretén donar a conèixer les línies de debat actuals en l’àmbit de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE). La publicació inaugura un espai d’intercanvi i d’exploració en l’ensenyament de la llengua i la literatura a l’aula d’ELE, amb noves lectures que busquen ser compartides i debatudes.

eISSN
2462-3733

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Revista acadèmica d’accés obert adreçada als estudiosos i professionals que s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre el territori a diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis i respostes. L’objectiu és la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i disciplines afins.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512

Dynamis

Revista internacional dedicada a la història de la medicina, de la salut i la malaltia, i de la ciència, amb especial atenció a perspectives historiogràfiques noves i interdisciplinàries. Des de la seva fundació el 1981, publica treballs originals de recerca i ressenyes en diverses llengües de l’àmbit de la Unió Europea, que són accessibles en línia sense restriccions. Tots els originals rebuts són sotmesos a dos informes anònims realitzats per persones expertes i es recullen en índexs i bases de dades internacionals reconegudes.

ISSN
0211-9536
eISSN
2340-7948

Educar

Revista científica d’accés obert, publicada pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i fundada el 1982. L’objectiu de la revista és difondre els resultats de la recerca educativa amb la finalitat de promoure’ls i compartir-los entre la comunitat científica, els professionals de l’educació i els acadèmics, així com el públic especialitzat en temàtiques pedagògiques.

ISSN
0211-819X
eISSN
2014-8801

ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

Revista electrònica internacional sobre teoria i aplicacions de la visió per computador i l’anàlisi d’imatges. És una revista d’accés obert que publica articles sense càrrecs als autors. Pertany al Centre de Visió per Computador i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou els camps següents: visió per computador, reconeixement de patrons, processament d’imatges i vídeo, interacció multimodal i multimèdia, anàlisi de documents, biometria, anàlisi d’imatges mèdiques i aplicacions en tots aquests camps.

eISSN
1577-5097

Enrahonar

Revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 que posa un interès especial en el debat sobre la racionalitat en totes les seves dimensions. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema d’avaluació d’experts amb cegament doble. La revista també publica notes bibliogràfiques i ressenyes, i convida a presentar propostes de números monogràfics. La publicació té una periodicitat semestral (març i octubre) i és d’accés obert.

ISSN
0211-402X
eISSN
2014-881X

Enseñanza de las Ciencias

La revista publica articles sobre temes rellevants per a l’educació científica i matemàtica, des de l’educació infantil fins a la universitària: investigacions que permetin avançar en les bases didàctiques de l’aprenentatge científic i matemàtic; treballs que informen de l’impacte de diferents pràctiques educatives que tinguin com a objectiu promoure l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques; i treballs relacionats amb l’epistemologia i la història de la ciència i les matemàtiques.

ISSN
0212-4521
eISSN
2174-6486

Enseñanza de las Ciencias Sociales

La revista està dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Es objectius se centren a donar a conèixer els treballs d’investigació que es realitzen sobre didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d’aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d’investigació. L’àmbit d’aquesta revista és internacional i és dirigida des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

eISSN
2014-7694

Faventia

Fundada el 1979, és una revista d’accés obert editada pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, en format digital i imprès. Publica articles i notes de recerca i ressenyes de llibres sobre filologia grega, filologia llatina, lingüística indoeuropea i tradició clàssica, així com sobre història i arqueologia de les èpoques antiga i medieval. Tots els articles són avaluats per experts pel mètode de cegament doble, d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. La revista edita un volum anual i preveu la possibilitat d’editar-ne d’extraordinaris, els Faventia Supplementa.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X

Fraseolex

Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). El tema triat pot tractar-se des de l'òptica sincrònica i/o diacrònica.

eISSN
2938-155X

Geologica Acta

Revista internacional de ciències de la terra que proporciona un mitjà innovador i d’alta qualitat per a la difusió científica, amb investigadors i especialistes en el camp de les ciències de la terra com a principal audiència. Som una organització sense ànim de lucre, d’accés obert (tipus Diamant), que té com a objectiu la difusió ràpida de resultats i l’intercanvi eficient d’idees entre les diverses comunitats d’investigadors en ciències de la terra. Des de 2019, d’acord amb els estàndards actuals, publiquem de manera contínua un volum anual.

ISSN
1695-6133
eISSN
1696-5728

grafica

Especialitzada en disseny i comunicació gràfica, és un instrument de comunicació científica sobre disseny gràfic. Per això es publiquen articles des de les diferents perspectives que el disseny pot adoptar. El que es pretén és apropar el disseny al camp empíric i allunyar-lo de pràctiques fonamentades en experiències individuals que no segueixen la metodologia científica. Interessa l’estudi dels elements formals del disseny gràfic i com aquest afecta les persones.

ISSN
2339-7500
eISSN
2014-9298

Indialogs

És la primera revista de l’Estat espanyol dedicada íntegrament a l’estudi del subcontinent indi. Des de l’any 2014 hem publicat un volum cada any i la revista compta amb treballs d’acadèmics prestigiosos dintre del món dels estudis indis. Entre els temes publicats citem la història, l’antropologia, les qüestions mediambientals, la literatura, el cinema, l’art i la música. A més a més de l’apartat d’articles acadèmics, publiquem una secció de miscel·lània, que inclou memòries i entrevistes.

eISSN
2339-8523

Isogloss

Revista de lingüística teòrica i experimental, amb les varietats romàniques com a objecte de recerca. Publica articles sobre qualsevol fenomen lingüístic en qualsevol varietat romànica. No es dona preferència a cap enfocament teòric específic, però els articles han de tenir clares implicacions per a la teoria de la llengua i no han de ser només de caràcter descriptiu.

eISSN
2385-4138

Journal of Human Security and Global Law

Revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé de la UAB. Inclou articles d’investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d’una aproximació metodològica pròpia de les ciències socials.

eISSN
2938-1487

Karanos

Revista acadèmica centrada en les perspectives històriques, socioeconòmiques i culturals relacionades amb l’antiga Macedònia, des de la dinastia Argead fins als regnes hel·lenístics macedonis (selèucides, ptolemeus i antigònides, entre d’altres) i la província romana de Macedònia. Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies publica treballs revisats per experts amb cegament doble sobre aquests temes, incloent-hi enfocaments històrics, arqueològics, filològics, epigràfics o numismàtics, així com qualsevol altre tipus d’anàlisi cultural de l’Antiga Macedònia i les seves manifestacions històriques, com els regnes hel·lenístics i la relació amb altres pobles i cultures, inclosos els estudis historiogràfics i de recepció clàssica.

ISSN
2604-6199
eISSN
2604-3521

Langue(s) et parole

La revista va néixer el 2015 en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una publicació anual coeditada per ambdues institucions. Pretén ser un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques. Publica, al marge de miscel·lànies, números temàtics sobre problemàtiques específiques transversals relacionades amb la lingüística de la llengua i la lingüística de la parla, el contacte de llengües i les seves manifestacions literàries i culturals, la filologia, la traductologia, la lexicografia i la creació de diccionaris, i la didàctica de llengües i cultures.

eISSN
2466-7757

Locus Amoenus

Revista científica de periodicitat anual i accés obert, publicada des de l’any 1995 pel Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Utilitza el sistema d’avaluació d’experts amb cegament doble. Publica articles relatius a tots els camps de la història de l’art prioritzant l’originalitat, la rellevància i l’enfocament interdisciplinari.  

ISSN
1135-9722
eISSN
2014-8798

Manuscrits

Publicació del Departament d’Història Moderna i Contemporània que edita treballs inèdits de recerca sobre l’Edat Moderna (segles XV-XVIII). Els articles, sotmesos a una avaluació d’experts amb cegament doble, estan redactats en català, castellà o anglès. És una de les revistes més ben valorades en la seva matèria de tot Espanya, ja que, des de la seva fundació el 1985, ha estat un vehicle bàsic per introduir algunes de les tendències historiogràfiques europees més innovadores.

ISSN
0213-2397
eISSN
2014-6000

Materials Matemàtics. Revista Electrònica de Divulgació Matemàtica

Revista electrònica de divulgació matemàtica editada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu de la revista és la difusió de les matemàtiques per mitjà de la publicació electrònica de treballs originals. Aquests articles van dirigits a un ventall ampli de lectors que pretén cobrir des dels joves interessats per les matemàtiques fins a matemàtics professionals.

eISSN
1887-1097

Medievalia

Aquesta revista té com a objectiu la publicació de recerca innovadora en tots els àmbits dels estudis medievals. Els seus articles ofereixen tant noves descobertes com aportacions conceptuals i de fons als diversos espais del medievalisme. De manera complementària, s’hi fomenta la col·laboració transversal entre especialistes i el treball multidisciplinari. S’hi ofereix també la revisió actualitzada de les darreres novetats bibliogràfiques en una àmplia secció de ressenyes.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410

Mitologías hoy

Aquesta revista vol ser promotora de les diferents línies de debat de la producció cultural llatinoamericana actual. La publicació alterna números miscel·lanis amb d’altres de monogràfics sobre un tema determinat, un enfocament teòric o un autor en particular. Tanmateix, s’hi recullen propostes d’entrevistes a autors, teòrics i crítics, com també ressenyes de publicacions recents.

eISSN
2014-1130

Nuevas de Indias

Publicada pel Centre d’Estudis de l’Amèrica Colonial de la Universitat Autònoma de Barcelona, la revista se centra en la història i la literatura espanyola i iberoamericana colonial, que abasta, a grans trets, els segles XVI–XIX, amb una perspectiva multidisciplinària. També s’hi consideren el debat cultural comú a Espanya, Amèrica i els nous mons ibèrics, així com els enfocaments teòrics i metodològics per examinar l’època colonial a partir dels estudis culturals.

eISSN
2462-7291

Papers. Revista de Sociologia

Fundada l’any 1972, és una revista científica impulsada pel Departament de Sociologia. El seu objectiu principal és publicar recerca empírica original i treball teòric rigorós dels de tots els camps de la investigació sociològica. A més, s’obre a explorar les fronteres interdisciplinàries dins les ciències socials sempre prenent com a punt de partida la sociologia.

ISSN
0210-2862
eISSN
2013-9004

Perifèria

Aquesta revista, ideada i liderada per estudiants del programa de doctorat del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB des de fa dues dècades, publica contribucions originals al coneixement de grups humans culturalment diversos o de difícil accés, preferentment a través de l’etnografia i l’observació participant. La revista publica en català, castellà, anglès i portuguès.

eISSN
1885-8996

Publicacions Matemàtiques

Revista de recerca sense ànim de lucre publicada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1976. La revista acull treballs originals i estudis expositius de matemàtiques. Durant tot el procés editorial es presta una especial atenció als autors. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un volum. La revista té una gran difusió mundial. Tots els articles publicats són de lliure accés a través de la pàgina web.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350

Quaderns d'Italià

La revista publica estudis sobre llengua i literatura italiana i dedica una atenció particular a les relacions entre les cultures italiana i ibèrica en un sentit ampli: lingüística contrastiva, literatura comparada, teoria de la traducció, estudis de recepció i estudis interdisciplinaris, com ara les connexions entre literatura i art, música i arts visuals, etc. S’adreça als acadèmics i, en particular, als interessats en l’italià. Per les diverses universitats implicades, la revista manté una estreta connexió amb les diferents iniciatives organitzades en el camp de l’italià (conferències, lliçons i esdeveniments per al públic en general).

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828

Quaderns de Psicologia

Quaderns de Psicologia publica treballs originals de naturalesa empírica, revisions crítiques i contribucions teòriques i assajos preferentment aquells que discuteixen plantejaments polèmics i que tinguin com objectiu ampliar la nostra comprensió d'allò psicològic.

ISSN
0211-3481
eISSN
2014-4520

Quaderns IEE

Revista de periodicitat semestral promoguda per l’Institut d’Estudis Europeus amb el suport del Centre de Documentació Europea. El seu objectiu és donar a conèixer els estudis que es realitzen sobre la Unió Europea des d’una perspectiva multidisciplinària. Així mateix, es proposa ser una plataforma de suport i promoció de joves investigadors al principi de la seva carrera acadèmica i d’acadèmics emergents.

eISSN
2696-8525

Quaderns. Revista de Traducció

La revista té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb la disciplina de la traducció. Els originals rebuts són examinats anònimament per avaluadors experts. Editada per la Facultat i el Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, té una periodicitat anual i és adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins.

ISSN
1138-5790
eISSN
2014-9735

Questiones Publicitarias

Va iniciar la seva publicació el 1993 i està especialitzada en publicitat, relacions públiques i comunicació. Com a revista pionera de l’àmbit en llengua castellana, pretén ser una plataforma internacional on debatre els avenços en publicitat, relacions públiques i comunicació persuasiva des de la comunitat científica i acadèmica, en benefici de la transferència i l’avenç del coneixement en el camp professional i acadèmic.

ISSN
1133-6870
eISSN
1988-8732

Redes

És una revista per promoure l’anàlisi de xarxes socials en espanyol i portuguès. Està vinculada a la International Network for Social Network Analysis i s’organitza entorn d’una àmplia comunitat acadèmica d’investigadors iberoamericans. Publica preferentment articles empírics amb dades relacionals. Al llarg de més de vint anys, els més de trenta volums publicats han contribuït a l’expansió de l’estudi de les estructures socials en ciències socials.

eISSN
1579-0185

ReGroc

La revista té com a objectiu fonamental constituir-se com un espai de reflexió sobre l’ensenyament de la gramàtica a Secundària i Batxillerat. En aquest sentit, vol donar difusió no només a propostes de caràcter teòric que comporten una actualització de l’ensenyament de la gramàtica, sinó també proporcionar eines didàctiques que puguin ser implementades a l’aula.

eISSN
2565-0394

Rubrica Contemporanea

És una publicació de primer nivell en el camp de la història contemporània. Els seus continguts contemplen tota aquesta època, des de finals del segle XVIII fins al XXI, són interdisciplinaris i es refereixen a tot el planeta, amb especial atenció a Europa i l’Amèrica Llatina. La revista té periodicitat quadrimestral i cada número conté un dossier temàtic i diversos articles miscel·lanis. Les propostes de dossier són debatudes seu consell de redacció, però l’enviament d’articles independents és lliure.

eISSN
2014-5748

Scriptum digital

Revista electrònica d’accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l’edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d’edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc.). La revista no afavoreix cap corrent teòric o metodològic en particular.

eISSN
2014-640X

SORT

Revista internacional llançada l’any 2003. Publicada semestralment, en anglès, per l’Institut d’Estadística de Catalunya, està coeditada per set universitats públiques catalanes amb la col·laboració de la International Biometric Society i la Societat Catalana d’Estadística. SORT promou la publicació d’articles originals de caràcter metodològic o aplicat o motivats per un problema aplicat en estadística, investigació operativa, estadística oficial o biometria.

ISSN
1696–2281
eISSN
2013–8830

Studia Aurea

La revista va néixer el 2006 de la confluència d’interessos de diverses àrees de recerca filològica, principalment, l’estudi de la història de la literatura espanyola i la teoria literària, investigades en el context de les lletres europees modernes i la pervivència de la tradició clàssica. Accepta articles en espanyol, català, anglès, francès i italià, i té vocació multidisciplinària.

eISSN
1988-1088

Tiempo devorado

La revista publica articles referits a la història dels últims trenta anys, preferentment en l’àmbit internacional, però també en l’espanyol i català. Ocasionalment seran objecte d’interès innovacions i mètodes historiogràfics actuals aplicats a la història contemporània en general, com també tot tipus de problemàtiques i consideracions referides a l’ensenyament i la investigació de la història actual.

ISSN
2565-2915
eISSN
2385-5452

Tradumàtica

Se situa en la confluència dels àmbits de la traducció i les tecnologies, amb vocació d’agregar coneixements experts, més enllà dels enfocaments estrictament tècnics o científics o dels interessos comercials. La revista es divideix en tres seccions: Tradumàtica oberta, amb articles de recerca sobre qualsevol aspecte d’investigació en tecnologies de la traducció; Tradumàtica dossier, secció monogràfica monogràfica; i Tradumàtica breu, amb articles breus sobre resultats preliminars, plantejament de projectes, apunts metodològics, etc.

eISSN
1578-7559

Revistes històriques

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

La revista té per objectiu trobar punts en comú entre professionals de la docència i de la investigació per fomentar el debat que condueixi al perfeccionament de la pràctica docent,  així com a una millor comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües, i del paper de la llengua en l’aprenentatge de continguts curriculars.

ISSN
2604-5893
eISSN
2604-5613

Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts

Concebuda amb un esperit multicultural i transdisciplinari, aquesta revista és un instrument privilegiat per a la difusió de produccions teòriques o creatives singulars. Doletiana constitueix una plataforma oberta al debat i a la transmissió d’investigacions vinculades amb la traducció, l’escriptura i les teoritzacions afins des d’una perspectiva plural.

eISSN
1988-3366

Grafo Working Papers

Revista científica nascuda dins del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona i on es publiquen resultats especialment rellevants de recerques, discussions i debats científics duts a terme en el si del grup. La revista es nodreix dels treballs de recerca (en curs o ja finalitzats) d'investigadors/as, siguin membres del grup o que participin en les seves activitats de manera directa.

eISSN
2014-5993

Links & Letters

Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret.

ISSN
1133-7397

Methodos

La revista publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu, amb vocació d’esdevenir un espai de trobada entre l’ensenyament secundari i l’universitari, entre l’estudi del llatí i el del grec, entre la didàctica de la llengua i la de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X

Orsis

Revista editada per les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació).

Recerca Musicològica

Revista d’investigació, revisada per parells i d’accés obert, que publica estudis referits bàsicament a la musicologia hispànica, sense descartar l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

ISSN
0211-6391
eISSN
2339-6504

Ruta Comunicación

La revista publica treballs acadèmics de l’àrea de les ciències de la comunicació, així com treballs d’altres disciplines que tractin aspectes relacionats amb la comunicació. Es publiquen, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació —estudiants de doctorat o màster— o articles derivats de tesis doctorals encara no llegides o publicades.

eISSN
2462-4888

 

Servei de Publicacions
Edifici A (Rectorat)
Plaça de l'Acadèmia
93 581 10 22
sp@uab.cat