Revistes

Revistes

1611. Revista d'història de la traducció

La revista publica recerques sobre traduccions en les llengües que existeixen o van existir a la península Ibèrica i a l’Amèrica Llatina. Com a historiadors de la traducció, ens interessa recuperar les «grans» traduccions, les obres censurades o prohibides, les variacions en les maneres de llegir els textos de les diferents èpoques. La revista pretén rescatar i divulgar (en castellà, català i anglès) la memòria cultural extraordinària que la traducció revela.

eISSN
1988-2963

Anàlisi

És una de les revistes pioneres en l’àmbit de la recerca en comunicació i periodisme. Es va fundar el 1980 i des de llavors s’ha anat adaptant als temps fins a l’actualitat. S’hi prioritza la publicació de totes aquelles contribucions en recerca dintre dels estudis de comunicació i periodisme que signifiquen un avenç en el coneixement i en la millora, sobretot si han rebut suport amb finançament. La revista publica dos números a l’any fixos i a vegades alguns números extra. 

ISSN
0211-2175
eISSN
2340-5236

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

L’Anuario analitza any rere any l’evolució, les característiques i les tendències del mercat de treball i les polítiques d’ocupació a Espanya, a través d’un conjunt d’articles que aborden el tema des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
Les aportacions travessen qüestions socials i econòmiques com, per exemple, les condicions de treball, la qualitat de l’ocupació, els salaris, el gènere i les desigualtats, i estan dirigides a acadèmics, experts i tots els agents socials implicats.

eISSN
2339-5753

Anuario Lope de Vega

Revista de freqüència anual des de 1995 (en format electrònic des de 2011), publicada pel Grup de Recerca PROLOPE de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundat per Alberto Blecua i dirigit actualment per Gonzalo Pontón. Aplega treballs científics sobre qüestions textuals, literàries o culturals que contribueixen a aprofundir en el coneixement de Lope de Vega, la seva obra i la seva època, tant des de perspectives tradicionals com des de nous enfocaments d’estudi.

eISSN
2014-8860

Athenea Digital

L’objectiu principal de la revista és potenciar el diàleg i la innovació en els estudis socials i culturals, així com promoure la reflexió interdisciplinària en la tradició de les ciències humanes i socials. Explícitament reivindica un ethos receptiu al debat i la reflexió crítica tant teòrica com metodològica, internacional en la seva mirada i abast, obert, reflexiu, imaginatiu i desdisciplinador. Athenea Digital presta un interès especial a la connexió i relació que apareix entre diversos desenvolupaments intel·lectuals, als processos de canvi en les pràctiques i formes socials, i a la transformació institucional en el seu sentit més ampli.

ISSN
2014-4539
eISSN
1578-8946

Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster o estudis doctorals (i postdoctorals fins a un màxim de cinc anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents), i també articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca, així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196

Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico

Publicació interdisciplinària i multilingüe destinada a investigadors/es i especialistes.
Concebut allò fantàstic com una confrontació sempre problemàtica entre allò real i allò impossible en un món com el nostre, queden altres gèneres no mimètics que no s’ajusten a aquesta definició, com la ciència-ficció, allò meravellós o el fantasy.
Obre les seves pàgines a treballs sobre allò fantàstic en les seves diverses manifestacions artístiques (narrativa, teatre, cinema, còmic, pintura, fotografia, videojocs, TV i ràdio) en qualsevol llengua o país al llarg dels segles XIX, XX i XXI.

eISSN
2014-7910

Catalan Journal of Linguistics

La revista publica articles de recerca que desenvolupin anàlisis formals de l’estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d’una teoria general del llenguatge humà. Els seus àmbits d’estudi inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica, amb atenció especial a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de variació entre les llengües naturals.

ISSN
1695-6885
eISSN
2014-9719

Ciències

És una revista en català del i per al professorat de ciències de totes les escoles i instituts de Catalunya i altres territoris de parla catalana.
És un espai on compartir experiències, reflexions i recerques sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències en els diferents nivells escolars. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, els recursos i les experiències didàctiques innovadores i s’hi comparteixen i intercanvien amb la comunitat iniciatives, bones pràctiques i recerques.

eISSN
1699-6712

Dante e l’Arte

L’objectiu de la revista és ressaltar i estudiar la importància de l’art en l’estudi de Dante. S’accepten propostes originals de caràcter interdisciplinari en la perspectiva tant de la presència de qualsevol realitat artística en l’obra de Dante, com de la recepció de l’obra de Dante en les diverses arts (visuals i escèniques, música, literatura, etc.) del seu temps i dels segles successius fins avui dia. 

ISSN
2385-7269
eISSN
2385-5355

Derecho Animal

És la primera publicació jurídica dedicada als estudis interdisciplinaris sobre les relacions entre humans i animals i compta amb una àmplia difusió internacional. El seu objectiu bàsic és publicar i difondre la recerca original i el treball tècnic rigorós en dret animal i altres ciències afins (ciències del benestar animal, polítiques públiques relatives als animals, ètica, nutrició, educació, teràpies assistides amb animals, història de la cultura). Els continguts abasten tots els camps de la recerca en dret animal.

eISSN
2462-7518

Doblele

És una revista de caràcter interdisciplinari que pretén donar a conèixer les línies de debat actuals en l’àmbit de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE). La publicació inaugura un espai d’intercanvi i d’exploració en l’ensenyament de la llengua i la literatura a l’aula d’ELE, amb noves lectures que busquen ser compartides i debatudes.

eISSN
2462-3733

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Revista acadèmica d’accés obert adreçada als estudiosos i professionals que s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre el territori a diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis i respostes. L’objectiu és la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i disciplines afins.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512

Dynamis

Revista internacional dedicada a la història de la medicina, de la salut i la malaltia, i de la ciència, amb especial atenció a perspectives historiogràfiques noves i interdisciplinàries. Des de la seva fundació el 1981, publica treballs originals de recerca i ressenyes en diverses llengües de l’àmbit de la Unió Europea, que són accessibles en línia sense restriccions. Tots els originals rebuts són sotmesos a dos informes anònims realitzats per persones expertes i es recullen en índexs i bases de dades internacionals reconegudes.

ISSN
0211-9536
eISSN
2340-7948

Educar

Revista científica d’accés obert, publicada pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i fundada el 1982. L’objectiu de la revista és difondre els resultats de la recerca educativa amb la finalitat de promoure’ls i compartir-los entre la comunitat científica, els professionals de l’educació i els acadèmics, així com el públic especialitzat en temàtiques pedagògiques.

ISSN
0211-819X
eISSN
2014-8801

ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

Revista electrònica internacional sobre teoria i aplicacions de la visió per computador i l’anàlisi d’imatges. És una revista d’accés obert que publica articles sense càrrecs als autors. Pertany al Centre de Visió per Computador i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou els camps següents: visió per computador, reconeixement de patrons, processament d’imatges i vídeo, interacció multimodal i multimèdia, anàlisi de documents, biometria, anàlisi d’imatges mèdiques i aplicacions en tots aquests camps.

eISSN
1577-5097

Enrahonar

Revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 que posa un interès especial en el debat sobre la racionalitat en totes les seves dimensions. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema d’avaluació d’experts amb cegament doble. La revista també publica notes bibliogràfiques i ressenyes, i convida a presentar propostes de números monogràfics. La publicació té una periodicitat semestral (març i octubre) i és d’accés obert.

ISSN
0211-402X
eISSN
2014-881X

Enseñanza de las Ciencias

La revista publica articles sobre temes rellevants per a l’educació científica i matemàtica, des de l’educació infantil fins a la universitària: investigacions que permetin avançar en les bases didàctiques de l’aprenentatge científic i matemàtic; treballs que informen de l’impacte de diferents pràctiques educatives que tinguin com a objectiu promoure l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques; i treballs relacionats amb l’epistemologia i la història de la ciència i les matemàtiques.

ISSN
0212-4521
eISSN
2174-6486

Enseñanza de las Ciencias Sociales

La revista està dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Es objectius se centren a donar a conèixer els treballs d’investigació que es realitzen sobre didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d’aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d’investigació. L’àmbit d’aquesta revista és internacional i és dirigida des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

eISSN
2014-7694

Faventia

Fundada el 1979, és una revista d’accés obert editada pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, en format digital i imprès. Publica articles i notes de recerca i ressenyes de llibres sobre filologia grega, filologia llatina, lingüística indoeuropea i tradició clàssica, així com sobre història i arqueologia de les èpoques antiga i medieval. Tots els articles són avaluats per experts pel mètode de cegament doble, d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. La revista edita un volum anual i preveu la possibilitat d’editar-ne d’extraordinaris, els Faventia Supplementa.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X

Fraseolex

Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). El tema triat pot tractar-se des de l'òptica sincrònica i/o diacrònica.

eISSN
2938-155X

Geologica Acta

Revista internacional general de Ciències de la Terra que ofereix un mitjà innovador i d'alta qualitat per a la difusió científica. Geologica Acta que té com a objectiu estimular la ràpida difusió dels resultats i l'intercanvi eficient d'idees entre les àmplies comunitats d'investigadors en Ciències de la Terra. 

ISSN
1695-6133
eISSN
1696-5728

grafica

grafica està especialitzada en disseny gràfic i està oberta a les més àmplies perspectives que sobre el disseny es puguin adoptar. Els seus continguts poden ser representatius d’aquestes múltiples perspectives però no tindran cabuda aquells que siguin presentats des d’una metodologia no científica.

ISSN
2339-7500
eISSN
2014-9298

Indialogs

Indi@logs publica articles acadèmics sobre tots els aspectes de la cultura índia, des de la història, la política, l'antropologia, l'economia i les qüestions mediambientals fins a la literatura, el cinema, l'art, la mitologia, la religió i la música. També publiquem una secció anomenada miscel·lània, que inclou memòries, records personals i entrevistes, dirigides a un públic més general.

eISSN
2339-8523

Isogloss

Isogloss és una revista de lingüística teòrica i experimental, amb les varietats romàniques com a objecte de recerca. Publica articles sobre qualsevol fenomen lingüístic en qualsevol varietat romànica. No es dona preferència a cap enfocament teòric específic, però els articles han de tenir clares implicacions per a la teoria de la llengua i no han de ser només de caràcter descriptiu.

eISSN
2385-4138

Journal of Human Security and Global Law

Revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé de la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou articles d’investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d’una aproximació metodològica pròpia de les ciències historicojurídiques.

eISSN
2938-1487

Karanos

Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies és una revista acadèmica centrada en les perspectives històriques, socioeconòmiques i culturals relacionades amb l'antiga Macedònia, des de la dinastia Argead fins als regnes hel·lenístics macedonis (selèucides, ptolomeos, antigònides, entre altres) i la província romana de Macedònia.

ISSN
2604-6199
eISSN
2604-3521

Langue(s) et parole

La revista Langue(s) & Parole va néixer en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ambdues institucions havien estat treballant conjuntament durant més de quaranta anys en la recerca, la formació de formadors i la transferència de coneixements. Amb aquesta revista les dues institucions pretenien seguir la tradició inaugurada per la Revue de Phonétique Appliquée (RPA) i continuada per la Revue Parole (dues publicacions capdavanteres en lingüística i lingüística aplicada), publicant investigacions inèdites en aquests àmbits.

eISSN
2466-7757

Locus Amoenus

Locus Amoenus és una revista científica de periodicitat anual i accés obert publicada pel Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publica articles revisats per «doble ceg» en tots els camps de la història de l'art, de metodologies diverses i en funció de la seva originalitat, rellevància o interès interdisciplinar.

ISSN
1135-9722
eISSN
2014-8798

Manuscrits

Manuscrits és una publicació del Departament d'Història Moderna i Contemporània. El seu objectiu és editar treballs de recerca originals relatius al període de l'Edat Moderna (segles XV-XVIII).

ISSN
0213-2397
eISSN
2014-6000

Medievalia

Medievalia és la revista pròpia de l’Institut d’Estudis Medievals (IEM), de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fundada l'any 1980, el seu objectiu és servir de mitjà de difusió d'investigacions i d'idees originals sobre l'Edat Mitjana des d'una perspectiva d'interciència. També publica els simposis i taules rodones organitzats anualment per l'IEM, un ampli ventall de recensions crítiques de la bibliografia publicada en els darrers anys, i els estudis i seminaris dels grups de recerca vinculats a l'IEM.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410

Mitologías hoy

Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos vol ser promotora de les diferents línies de debat de la producció cultural llatinoamericana actual. La publicació alterna números miscel·lanis amb d’altres de monogràfics sobre un tema determinat, un enfocament teòric o un autor en particular. Tanmateix, es recullen propostes d’entrevistes a autors, teòrics i crítics, com també ressenyes de publicacions recents.

eISSN
2014-1130

Nuevas de Indias

La revista publicada pel Centre d'Estudis de l'Amèrica Colonial, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en la historiografia i la literatura espanyola i hispanoamericana colonial, que abasta, a grans trets, els segles XVI–XVIII.

eISSN
2462-7291

Papers. Revista de Sociologia

Fundada l’any 1972, és una revista científica impulsada pel Departament de Sociologia. El seu objectiu principal és publicar recerca empírica original i treball teòric rigorós dels de tots els camps de la investigació sociològica. A més, s’obre a explorar les fronteres interdisciplinàries dins les ciències socials sempre prenent com a punt de partida la sociologia.

ISSN
0210-2862
eISSN
2013-9004

Perifèria

Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona recolzada per la direcció i el professorat del programa de doctorat.

eISSN
1885-8996

Publicacions Matemàtiques

Publicacions Matemàtiques és una revista de recerca matemàtica publicada pel Departament de Matemàtiques des de 1976. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un únic volum. La revista té una gran tirada i la reben més de dues-centes biblioteques de tot el món.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350

Quaderns d'Italià

Quaderns d’Italià publica estudis de llengua i literatura italianes en sentit ampli, amb especial atenció a les relacions entre la cultura italiana i les cultures ibèriques.

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828

Quaderns de Psicologia

Quaderns de Psicologia publica treballs originals de naturalesa empírica, revisions crítiques i contribucions teòriques i assajos preferentment aquells que discuteixen plantejaments polèmics i que tinguin com objectiu ampliar la nostra comprensió d'allò psicològic.

ISSN
0211-3481
eISSN
2014-4520

Quaderns. Revista de Traducció

Quaderns. Revista de Traducció és una publicació acadèmica adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins. Té per objectiu la difusió de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb l’estudi de la traducció; alhora, preveu la difusió de publicacions i d’esdeveniments científics d’especial rellevància.

ISSN
1138-5790
eISSN
2014-9735

Questiones Publicitarias

Questiones Publicitarias publica articles científics (papers), assajos (essays) i ressenyes (descriptions) sobre qüestions relacionades amb l'àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat des de qualsevol de les perspectives que es poden adoptar i que són del seu interès.

ISSN
1133-6870
eISSN
1988-8732

Redes

La revista Redes té l'objectiu de publicar treballs de qualitat en castellà i portuguès que incloguin la perspectiva de l'anàlisi de xarxes socials.

eISSN
1579-0185

ReGroc

La revista ReGrOC té com a objectiu fonamental constituir-se com un espai de reflexió sobre l'ensenyament de la gramàtica a Secundària i Batxillerat. En aquest sentit, vol donar difusió no només a propostes de caràcter teòric que comporten una actualització de l'ensenyament de la gramàtica, sinó també proporcionar eines didàctiques que puguin ser implementades a l'aula.

eISSN
2565-0394

Rubrica Contemporanea

Rubrica Contemporanea és una revista que s'edita des del Departament d'Història Moderna i Contemporània i té voluntat de ser una publicació electrònica de primer ordre a l'àmbit científic i en la difusió de la recerca històrica i historiogràfica d'època moderna i contemporània.

eISSN
2014-5748

SORT

SORT és una revista internacional publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya que busca els estàndards més alts en recerca metodològica i aplicada sobre Estadístiques i Operacions.

ISSN
1696–2281
eISSN
2013–8830

Studia Aurea

Studia Aurea, Revista de Literatura Espanyola i Teoria Literària del Renaixement i Segle d'Or potencia l'estudi tant de la literatura espanyola quant, en general, de les lletres europees alt-modernes i de la pervivència de la tradició clàssica.

eISSN
1988-1088

Tiempo devorado

La revista publica articles referits a la història dels últims trenta anys, preferentment en l’àmbit internacional, però també en l’espanyol i català. Ocasionalment seran objecte d’interès innovacions i mètodes historiogràfics actuals aplicats a la història contemporània en general, com també tot tipus de problemàtiques i consideracions referides a l’ensenyament i la investigació de la història actual.

ISSN
2565-2915
eISSN
2385-5452

Tradumàtica

La revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació.

eISSN
1578-7559

Revistes històriques

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

La revista té per objectiu trobar punts en comú entre professionals de la docència i de la investigació per fomentar el debat que condueixi a una millor comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües, i del paper de la llengua en l’aprenentatge de continguts curriculars, així com el perfeccionament de la pràctica docent.

ISSN
2604-5893
eISSN
2604-5613

Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts

Concebuda amb un esperit multicultural i transdisciplinari, aquesta revista és un instrument privilegiat per a la difusió de produccions teòriques o creatives singulars. Doletiana constitueix una plataforma oberta al debat i a la transmissió d’investigacions vinculades amb la traducció, l’escriptura i les teoritzacions afins des d’una perspectiva plural.

eISSN
1988-3366

Grafo Working Papers

Revista científica nascuda dins del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona i on es publiquen resultats especialment rellevants de recerques, discussions i debats científics duts a terme en el si del grup. La revista es nodreix dels treballs de recerca (en curs o ja finalitzats) d'investigadors/as, siguin membres del grup o que participin en les seves activitats de manera directa.

eISSN
2014-5993

Links & Letters

Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret.

ISSN
1133-7397

Methodos

Methodos publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu amb vocació és esdevenir un espai de trobada entre l'ensenyament secundari i l'universitari, entre l'estudi del llatí i del grec, entre la didàctica de la llengua i de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X

Orsis

Revista editada per les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació).

Recerca Musicològica

Revista d’investigació, revisada per parells i d’accés obert, que publica estudis referits bàsicament a la musicologia hispànica, sense descartar l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

ISSN
0211-6391
eISSN
2339-6504

Ruta Comunicación

RUTA Comunicación publica treballs acadèmics de l’àrea de les ciències de la comunicació, així com treballs d'altres disciplines que tractin aspectes relacionats amb la comunicació. Es publiquen, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació —estudiants de doctorat o màster— o articles derivats de tesis doctorals encara no llegides o publicades. 

eISSN
2462-4888

Servei de Publicacions
Edifici A (Rectorat)
Plaça de l'Acadèmia
93 581 10 22
sp@uab.cat