Fraseolex

Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). El tema triat pot tractar-se des de l'òptica sincrònica i/o diacrònica.

eISSN
2938-155X
Accés obert
Llicència
Estat
Període de publicació
Català