Videotutorials

Videotutorials

Els vídeos que us oferim fan una revisió del circuit de treball i proporcionen una visió general de l'OJS 3.2.

 

1. Registre i tramesa

Primers passos per poder fer una tramesa nova.

1.1. Registre d'usuari/ària

És indispensable estar registrat/ada a la revista per poder fer una tramesa nova.

 

1.2. Registre d'usuari/ària amb ORCID (en producció)

Es mostra com fer el registre utilitzant el número d'ORCID. Aquesta opció ens permet recuperar les dades personals sense haver de tornar a introduir-les. 

 

1.3. Autor/a: tramesa de l'article

Aquest vídeo ens permet veure el procés de fer una tramesa nova a la revista des del punt de vista de l'autor/a.

 

2. Revisió

Primera etapa del circuit de treball.  

2.1. Editor/a: assignació de revisors/ores

Es mostra com l'editor/a assigna un/a revisor/a a una tramesa nova.

 

2.2. Revisor/a: acció de revisió

Es mostra quines accions han de fer els/les revisors/ores als/a les quals s'assigna una tramesa.

 

2.3. Autor/a: retorn de revisió

Es mostra quins passos ha de seguir l'autor/a quan ha rebut els comentaris dels/de les revisors/ores i com carregar la seva versió revisada.

 

2.4. Editor/a: nova ronda de revisió

Es mostra com es pot obrir una nova ronda de revisió, en cas que sigui necessari, i com assignar els/les revisors/ores que la duran a terme.

 

2.5. Editor/a: pas a edició

Es mostra com l'editor/a accepta la tramesa i carrega la versió final de l'article, que passarà a la fase de correcció després dels canvis de revisors/ores i autor/a.

 

3. Editorial

Segona etapa del circuit de treball.

3.1. Corrector/a: tasca de correcció

En aquest vídeo, el/la corrector/a de l'article pot veure com carregar la seva versió corregida i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'autor/a i a l'editor/a.

 

3.2. Autor/a: càrrega de la versió revisada

En aquest vídeo, l'autor/a pot veure com carregar la seva versió revisada i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'editor/a i al/la corrector/a.

 

3.3. Editor/a: pas a producció

En aquest vídeo es mostra com l'editor/a pot avançar a la fase de producció per preparar les galerades de l'article. Prèviament haurà de carregar la versió definitiva de l'article i seleccionar els arxius addicionals, si escau.

 

4. Producció

Tercera etapa del circuit de treball.

4.1. Maquetista: creació de galerades

En aquest vídeo, el/la maquetista assignat/ada pot veure com carregar la galerada de l'article i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'autor/a i a l'editor/a.

 

4.2. Autor/a: revisió de galerades

En aquest vídeo es mostra on pot veure l'autor/a els comentaris del/de la maquetista i descarregar-se la galerada per revisar-la. Un cop finalitzada la tasca, haurà de carregar la galerada revisada o deixar els comentaris adients i notificar-ho a l'editor/a i al/a la maquetista.

 

4.3. Editor/a: publicació de l'article

En aquest vídeo es mostra com l'editor/a pot carregar la galerada final de l'article i completar-ne les metadades definitives per deixar-lo llest per publicar-se.

 

4.4. Editor/a: creació d'un nou número

En aquest vídeo s'ensenya la manera de crear un número nou per afegir-hi posteriorment els articles corresponents.

 

5. Gestió d'usuaris/àries

Administració dels/de les usuaris/àries de la revista. 

5.1. Editar l'usuari/ària

Com podem veure en aquest vídeo, es poden modificar, afegir o eliminar detalls d'un/a usuari/ària un cop registrat/ada.

 

5.2. Fusionar usuaris/àries

En cas que un/a usuari/ària s'hagi registrat dues vegades i tingui comptes duplicats, aquests es poden fusionar per evitar confusions, tal com es mostra en aquest vídeo.

 

6. Càrrega d'articles

Càrrega d'articles.

6.1. Càrrega QuickSubmit

Aquest mòdul d'OJS 3 ens permet fer la càrrega d'articles ràpidament a la fase de producció o directament a un número.

 

Crèdits

Música: https://www.bensound.com