Procés de publicació

Foto de múltiples llibres vistos des de d'alt.

El Servei de Publicacions encarrega obres originals o traduccions a autors de la UAB o externs, promou la coedició d'obres d'interès comú amb altres universitats, entitats científiques o culturals i editorials públiques o privades, i valora les propostes editorials que es presenten al Servei, que es publicaran d'acord amb l'interès acadèmic i científic de les obres, el seu possible impacte i projecció públics i la seva viabilitat econòmica. La finalitat del Servei és publicar obres de qualitat que contribueixin a promoure el prestigi i el reconeixement de la UAB.

 

Presentació d'una proposta editorial

Per presentar una proposta editorial cal enviar al Servei de Publicacions la documentació següent:

1) Original complet de l’obra en format de text (DOCX, ODT)

2) Memòria explicativa de la proposta, amb la informació següent:

  • Declaració d’autoria i originalitat.
  • Breu resum de l'obra amb una extensió màxima entre 500 i 1.000 caràcters exposant les principals aportacions del llibre.
  • Breu currículum de l’autor/a amb les principals dades biogràfiques i acadèmiques.
  • Breu explicació del públic al qual va dirigit el llibre i possibles aportacions econòmiques a l'edició, patrocini, coedició i altres dades d'interès general.

3) En llibres de caràcter docent, carta d'aval del director del Departament o coordinador d’estudis de les titulacions a les quals va adreçat el llibre.

De forma provisional, mentre s’habilita el formulari corresponent per fer aquest tràmit via web, les propostes editorials s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: sp@uab.cat

 

Procediment de valoració

Un cop rebuda la proposta, el Servei de Publicacions iniciarà el procediment de valoració següent:

1) El Servei de Publicacions revisarà la documentació i elaborarà un breu informe sobre l’adequació del llibre a la línia editorial del Servei, la possibilitat d'encaix en alguna col·lecció i una primera proposta sobre la conveniència o no de publicar-lo.

2) En cas que aquest informe preliminar sigui positiu, la proposta es vehicularà cap a la col·lecció més adient, d’acord amb el protocol establert per a cadascuna, o bé es valorarà la possibilitat de publicar el llibre fora de col·lecció.

4) El comitè editorial de la col·lecció podrà sol·licitar informes (no vinculants) sobre les obres a experts relacionats amb la temàtica del llibre per ajudar-lo a prendre una decisió. Aquests informes seran confidencials i el seu contingut no es donarà a conèixer als autors.

5) El termini màxim de resolució, sempre que la documentació estigui completa, serà de noranta dies (sense considerar els períodes de vacances).

6) La decisió sobre l'acceptació o no de la proposta es comunicarà per escrit a la persona interessada i, en cas que l'autor de la proposta ho demani expressament, l'original serà eliminat dels arxius i només es conservarà la documentació aportada.

7) Si la proposta és acceptada, l’editor/a  responsable de la publicació es posarà en contacte amb l’autor/a per comunicar-li la decisió, concretar els tràmits necessaris (condicions, contracte) i programar el procés de producció.