Reglament

Tipografies antigues d'impremta

El Reglament del Servei de Publicacions és el document on s'estableixen les funcions i finalitats del Servei, se'n defineix l'estructura, l'organització i les característiques del personal tècnic i administratiu al qual s’encomana la seva gestió, i on també queden recollits els règims econòmic i jurídic que regulen la seva activitat.

El Reglament actual va ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB en la sessió de l'11 de març de 2020.