Via diamant

La via diamant, és aquella via d'accés a la literatura científica que proporciona accés obert, lliure i gratuït, als articles, i possibilitat de reutilització, a través de les llicències Creative Commons. Aquesta via no té cap cost per a les persones autores, ni per les lectores. La 'via diamant' és la via recomanada per oferir autèntic accés obert a la ciència.

1611. Revista d'història de la traducció

La revista publica recerques sobre traduccions en les llengües que existeixen o van existir a la península Ibèrica i a l’Amèrica Llatina. Com a historiadors de la traducció, ens interessa recuperar les «grans» traduccions, les obres censurades o prohibides, les variacions en les maneres de llegir els textos de les diferents èpoques. La revista pretén rescatar i divulgar (en castellà, català i anglès) la memòria cultural extraordinària que la traducció revela.

eISSN
1988-2963

Anàlisi

És una de les revistes pioneres en l’àmbit de la recerca en comunicació i periodisme. Es va fundar el 1980 i des de llavors s’ha anat adaptant als temps fins a l’actualitat. S’hi prioritza la publicació de totes aquelles contribucions en recerca dintre dels estudis de comunicació i periodisme que signifiquen un avenç en el coneixement i en la millora, sobretot si han rebut suport amb finançament. La revista publica dos números a l’any fixos i a vegades alguns números extra. 

ISSN
0211-2175
eISSN
2340-5236

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

L’Anuario analitza any rere any l’evolució, les característiques i les tendències del mercat de treball i les polítiques d’ocupació a Espanya, a través d’un conjunt d’articles que aborden el tema des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
Les aportacions travessen qüestions socials i econòmiques com, per exemple, les condicions de treball, la qualitat de l’ocupació, els salaris, el gènere i les desigualtats, i estan dirigides a acadèmics, experts i tots els agents socials implicats.

eISSN
2339-5753

Anuario Lope de Vega

Revista de freqüència anual des de 1995 (en format electrònic des de 2011), publicada pel Grup de Recerca PROLOPE de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundat per Alberto Blecua i dirigit actualment per Gonzalo Pontón. Aplega treballs científics sobre qüestions textuals, literàries o culturals que contribueixen a aprofundir en el coneixement de Lope de Vega, la seva obra i la seva època, tant des de perspectives tradicionals com des de nous enfocaments d’estudi.

eISSN
2014-8860

Athenea Digital

L’objectiu principal de la revista és potenciar el diàleg i la innovació en els estudis socials i culturals, així com promoure la reflexió interdisciplinària en la tradició de les ciències humanes i socials. Explícitament reivindica un ethos receptiu al debat i la reflexió crítica tant teòrica com metodològica, internacional en la seva mirada i abast, obert, reflexiu, imaginatiu i desdisciplinador. Athenea Digital presta un interès especial a la connexió i relació que apareix entre diversos desenvolupaments intel·lectuals, als processos de canvi en les pràctiques i formes socials, i a la transformació institucional en el seu sentit més ampli.

ISSN
2014-4539
eISSN
1578-8946

Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster o estudis doctorals (i postdoctorals fins a un màxim de cinc anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents), i també articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca, així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196

Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico

Publicació interdisciplinària i multilingüe destinada a investigadors/es i especialistes.
Concebut allò fantàstic com una confrontació sempre problemàtica entre allò real i allò impossible en un món com el nostre, queden altres gèneres no mimètics que no s’ajusten a aquesta definició, com la ciència-ficció, allò meravellós o el fantasy.
Obre les seves pàgines a treballs sobre allò fantàstic en les seves diverses manifestacions artístiques (narrativa, teatre, cinema, còmic, pintura, fotografia, videojocs, TV i ràdio) en qualsevol llengua o país al llarg dels segles XIX, XX i XXI.

eISSN
2014-7910

Catalan Journal of Linguistics

La revista publica articles de recerca que desenvolupin anàlisis formals de l’estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d’una teoria general del llenguatge humà. Els seus àmbits d’estudi inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica, amb atenció especial a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de variació entre les llengües naturals.

ISSN
1695-6885
eISSN
2014-9719

Ciències

És una revista en català del i per al professorat de ciències de totes les escoles i instituts de Catalunya i altres territoris de parla catalana.
És un espai on compartir experiències, reflexions i recerques sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències en els diferents nivells escolars. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, els recursos i les experiències didàctiques innovadores i s’hi comparteixen i intercanvien amb la comunitat iniciatives, bones pràctiques i recerques.

eISSN
1699-6712