Via diamant

La via diamant, és aquella via d'accés a la literatura científica que proporciona accés obert, lliure i gratuït, als articles, i possibilitat de reutilització, a través de les llicències Creative Commons. Aquesta via no té cap cost per a les persones autores, ni per les lectores. La 'via diamant' és la via recomanada per oferir autèntic accés obert a la ciència.

Doblele

És una revista de caràcter interdisciplinari que pretén donar a conèixer les línies de debat actuals en l’àmbit de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE). La publicació inaugura un espai d’intercanvi i d’exploració en l’ensenyament de la llengua i la literatura a l’aula d’ELE, amb noves lectures que busquen ser compartides i debatudes.

eISSN
2462-3733

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Revista acadèmica d’accés obert adreçada als estudiosos i professionals que s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre el territori a diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis i respostes. L’objectiu és la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i disciplines afins.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512

Dynamis

Revista internacional dedicada a la història de la medicina, de la salut i la malaltia, i de la ciència, amb especial atenció a perspectives historiogràfiques noves i interdisciplinàries. Des de la seva fundació el 1981, publica treballs originals de recerca i ressenyes en diverses llengües de l’àmbit de la Unió Europea, que són accessibles en línia sense restriccions. Tots els originals rebuts són sotmesos a dos informes anònims realitzats per persones expertes i es recullen en índexs i bases de dades internacionals reconegudes.

ISSN
0211-9536
eISSN
2340-7948

Educar

Revista científica d’accés obert, publicada pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i fundada el 1982. L’objectiu de la revista és difondre els resultats de la recerca educativa amb la finalitat de promoure’ls i compartir-los entre la comunitat científica, els professionals de l’educació i els acadèmics, així com el públic especialitzat en temàtiques pedagògiques.

ISSN
0211-819X
eISSN
2014-8801

ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

Revista electrònica internacional sobre teoria i aplicacions de la visió per computador i l’anàlisi d’imatges. És una revista d’accés obert que publica articles sense càrrecs als autors. Pertany al Centre de Visió per Computador i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou els camps següents: visió per computador, reconeixement de patrons, processament d’imatges i vídeo, interacció multimodal i multimèdia, anàlisi de documents, biometria, anàlisi d’imatges mèdiques i aplicacions en tots aquests camps.

eISSN
1577-5097

Enrahonar

Revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 que posa un interès especial en el debat sobre la racionalitat en totes les seves dimensions. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema d’avaluació d’experts amb cegament doble. La revista també publica notes bibliogràfiques i ressenyes, i convida a presentar propostes de números monogràfics. La publicació té una periodicitat semestral (març i octubre) i és d’accés obert.

ISSN
0211-402X
eISSN
2014-881X

Enseñanza de las Ciencias

La revista publica articles sobre temes rellevants per a l’educació científica i matemàtica, des de l’educació infantil fins a la universitària: investigacions que permetin avançar en les bases didàctiques de l’aprenentatge científic i matemàtic; treballs que informen de l’impacte de diferents pràctiques educatives que tinguin com a objectiu promoure l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques; i treballs relacionats amb l’epistemologia i la història de la ciència i les matemàtiques.

ISSN
0212-4521
eISSN
2174-6486

Enseñanza de las Ciencias Sociales

La revista està dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Es objectius se centren a donar a conèixer els treballs d’investigació que es realitzen sobre didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d’aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d’investigació. L’àmbit d’aquesta revista és internacional i és dirigida des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

eISSN
2014-7694

Faventia

Fundada el 1979, és una revista d’accés obert editada pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, en format digital i imprès. Publica articles i notes de recerca i ressenyes de llibres sobre filologia grega, filologia llatina, lingüística indoeuropea i tradició clàssica, així com sobre història i arqueologia de les èpoques antiga i medieval. Tots els articles són avaluats per experts pel mètode de cegament doble, d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. La revista edita un volum anual i preveu la possibilitat d’editar-ne d’extraordinaris, els Faventia Supplementa.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X

Fraseolex

Aquesta revista està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no només de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografia i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastràtica i/o diafàsica). El tema triat pot tractar-se des de l'òptica sincrònica i/o diacrònica.

eISSN
2938-155X