Tipografies antigues d'impremta

Què és l'ISBN?

L’ISBN (International Standard Book Number) és un codi numèric internacional que permet identificar els llibres dins de la cadena comercial. Cada codi va associat a un únic producte i per això cada nova edició d’una mateixa obra (que no sigui una reimpressió), en paper, digital o en qualsevol altre suport físic o electrònic en què s’editi, ha de portar un ISBN diferent.

L’ISBN consta actualment de tretze xifres que identifiquen el tipus de producte, el país d’edició, l’editor de la publicació i el títol de l’obra. També porta un dígit de comprovació. Com que, a més de l’obra, el codi identifica qui n’és l’editor, cada editor només pot gestionar l’obtenció de l'ISBN per als seus propis llibres.

Des del 12 de gener de 2009, l’ISBN ja no és obligatori per als llibres i només l'han de portar les publicacions de caràcter comercial. Les publicacions gratuïtes, les d’ús intern d’una institució i les sèries o revistes, entre d'altres, no han de portar ISBN. L’assignació de l’ISBN la fa l’Agencia Española del ISBN, que des del desembre de 2011 cobra una taxa per aquest servei.

 

Qui pot sol·licitar l'ISBN?

El Servei de Publicacions de la UAB gestiona l’assignació de l’ISBN per a tots els llibres que formen part del seu fons editorial i dels quals disposa dels drets d’edició i distribució mitjançant la signatura d’un contracte de cessió de drets amb els autors/res o coordinadors/res.

A més, el Servei de Publicacions pot gestionar l’obtenció d’un ISBN per als llibres que publiquin els centres oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona —serveis centrals, facultats, departaments, instituts o grups d’investigació formalment reconeguts. Si un llibre es coedita entre diferents institucions, aleshores cadascuna ha de tramitar el seu propi ISBN de forma independent; si no es fa així, la responsabilitat serà, a tots els efectes, de l’entitat que hagi donat l’ISBN al llibre.

El Servei de Publicacions tramitarà l’obtenció de l'ISBN per als centres oficials de la UAB que li ho sol·licitin, sempre conjuntament amb el número de dipòsit legal, excepte quan es tracti de coedicions. En aquest cas, qui haurà de tramitar el dipòsit legal és l’entitat que s’encarregui de fer o de gestionar la producció del llibre. Si la producció la realitza el Servei de Publicacions, aleshores també farà aquest tràmit automàticament.

Si l’entitat editora de la publicació no és estrictament un centre oficial de la UAB (és a dir, té NIF propi), encara que estigui vinculada a la UAB, aleshores qui ha de gestionar l’obtenció de l’ISBN és directament aquesta entitat. D’altra banda, si l’edició la realitza un autor a títol personal, sigui o no membre de la UAB, aleshores és aquesta mateixa persona qui ha de gestionar l’obtenció de l’ISBN indicant que el sol·licita com a autor-editor.

 

Com se sol·licita l'ISBN?

Si un centre oficial de la UAB, responsable de l’edició d’un llibre, vol que el Servei de Publicacions gestioni la sol·licitud d’un codi ISBN, haurà de:

 • Emplenar l’imprès de sol·licitud amb totes les dades necessàries.*
 • Adjuntar una autorització signada pel responsable del centre que fa la sol·licitud, preferentment en PDF, on s’acrediti que es disposa dels drets de publicació i s’indiqui el centre gestor i, si escau, el projecte on s’han de carregar les despeses de gestió.

L’import per la tramitació de l’ISBN és de 20€ per als llibres impresos, que inclou l’assignació del codi ISBN i la tramesa dels 4 exemplars preceptius a l’Oficina del Dipòsit Legal, i de 9,5 € per als llibres en format digital, que porten ISBN però no inclouen dipòsit legal (tot i que el dipòsit legal es fa igualment en format electrònic).

Un cop el Servei de Publicacions disposi de la documentació completa, tramitarà la sol·licitud davant l'Agencia Española del ISBN. S’ha de preveure que el termini de resposta pot ser aproximadament d’una setmana. En cas que la documentació no estigui completa, contingui errors o omissions, falti l’autorització signada o no s’indiqui el centre gestor corresponent, es comunicarà aquesta eventualitat al sol·licitant, però no es procedirà a fer el tràmit fins que no es disposi de tota la informació completa.

 

Què cal fer després?

El Servei de Publicacions comunicarà al sol·licitant el codi ISBN preassignat per l'Agencia Española del ISBN tan aviat com aquest estigui disponible. El centre editor haurà d’especificar a la pàgina de crèdits del llibre que es tracta d’una «edició de la Universitat Autònoma de Barcelona», afegir al davant el nom del centre editor corresponent i fer constar a continuació l’ISBN preassignat. En el cas dels llibres impresos també s’haurà d’indicar el número de dipòsit legal preassignat, mentre que els llibres digitals no porten número de dipòsit legal. A més, a la coberta del llibre hi haurà d’aparèixer de forma destacada el logotip oficial de la UAB, amb el nom del centre editor a sota, d'acord amb la web Identitat Corporativa UAB.

Quan el llibre estigui imprès, se n’haurà de fer arribar al Servei de Publicacions de la UAB vuit exemplars per a necessitats de protocol (arxiu, biblioteques i tramesa obligatòria d’exemplars a l’Oficina del Dipòsit Legal). Si es tracta d’una publicació electrònica que es pot descarregar des d’una pàgina web, aleshores només cal fer arribar un correu electrònic on s’indiqui la URL permanent on estarà ubicat el llibre. Cal recordar que la tramitació del dipòsit legal és obligatòria per a qualsevol publicació que tingui finalitat comercial.

Si al cap d’un mes de la publicació del llibre no es lliuren els exemplars necessaris al Servei de Publicacions, o no es comunica la URL corresponent, l’ISBN preassignat quedarà anul·lat a tots els efectes i sense validesa.

 

* Dades que cal emplenar obligatòriament a l’imprès de sol·licitud de l’ISBN:

 • Autor/s o coordinador/s
 • Títol del llibre
 • Altres mencions de responsabilitat: s’ha d’indicar el nom del centre responsable de l’edició (servei central, facultat, departament, institut o grup d’investigació formalment reconegut). A més, a la línia següent cal indicar el nom de l’autor o dels autors o, si escau, del coordinador o dels coordinadors de l’edició.
 • Llengua de publicació.
 • Data de publicació.
 • Tipus d’enquadernació.
 • Preu de venda del llibre sense IVA, tant si és en versió electrònica com digital (la finalitat principal de l'ISBN és facilitar el circuit de comercialització de les publicacions). Si es tracta d'una publicació que no es posarà a la venda, aleshores en aquest camp cal indicar l'expressió «no comercial». Si es tracta d'una publicació electrònica no comercial en accés obert, també s'haurà d'indicar la URL corresponent. Els ISBN de caràcter «no comercial» tenen la mateixa validesa, però no queden registrats a la base de dades de l'ISBN.
 • Tirada (imprescindible, llevat que es tracti d’una publicació electrònica).
 • Codi de catalogació (IBIC/Thema): s’ha de triar el codi de la llista corresponent que s’ajusti millor a la temàtica de l’obra.