Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Serveis

Publicació i distribució de llibres propis

El Servei de Publicacions és una editorial que publica i distribueix llibres propis o en coedició amb altres universitats, institucions i editorials públiques o privades. Els originals que es lliuren al Servei són valorats per un comitè d’experts, sota la supervisió d’un director de col·lecció, que garanteix el seu nivell científic. Quan el llibre és acceptat per la seva publicació l’equip tècnic del Servei garanteix que el procés d’edició i de distribució es realitzarà de forma professional i amb totes les garanties de qualitat que exigeix una institució amb el prestigi i el reconeixement de la UAB. Actualment les principals línies de treball del Servei estan dirigides a promoure la publicació de llibres electrònics i a impulsar el llençament de noves col·leccions de caràcter divulgatiu.

Producció de llibres per encàrrec

El Servei de Publicacions posa la seva experiència en l’àmbit de l’edició al servei de la comunitat universitària, oferint la possibilitat de produir publicacions per encàrrec a centres propis o vinculats a la UAB. El Servei de Publicacions ofereix assessorament per definir les característiques tècniques del producte, i facilita un pressupost acurat a tots aquells que estiguin interessats a fer ús d’aquest Servei. Una vegada acceptat el pressupost, el personal tècnic del servei s’encarrega de produir el llibre amb criteris d’edició professionals, i de lliurar-lo al centre quan està acabat.

Producció de revistes científiques

El Servei de publicacions gestiona la producció i distribució de 17 revistes científiques, que es publiquen simultàniament en paper i en format digital d'accés obert. Les revistes, un cop publicades, es poden consultar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD): ddd.uab.cat, i al repositori de Revistes Catalanes d’Accés Obert (RACO): www.raco.cat. Les revistes de la UAB, fetes amb rigor professional des d’una perspectiva editorial, tenen per objecte difondre els resultats de la recerca que es realitza als departaments i centres d’investigació de la Universitat.

La principal iniciativa en marxa en aquest àmbit és la implementació del programari Open Journal System (OJS) en un servidor informàtic propi de la UAB, per aconseguir una gestió de les revistes més professional. La finalitat d’aquesta mesura és que les revistes científiques disposin de les eines necessàries per assolir el nivell de reconeixement imprescindible per arribar a ser considerades en els índexs d’impacte de referència en el camp de la difusió científica nacional i internacional.

Publicació de tesis doctorals

El Servei de Publicacions publica les tesis llegides a la Universitat Autònoma de Barcelona en format pdf, a text complet, a través del repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

L'alumne diposita a l’Escola de Doctorat la tesi (un CD o DVD amb la tesi en format electrònic i un exemplar de la tesi en paper sense enquadernar) i tota la documentació necessària per a la seva publicació a TDX. Aquesta documentació inclou, entre altres, el resum en la llengüa original de la tesi —català o castellà, o ambdues— i en anglès, una fitxa tècnica, i un document d’acceptació mitjançant el qual s’informa a l’alumne que la seva tesi serà publicada a TDX d’acord amb la legislació vigent. Per més informació es pot consultar l’adreça:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/diposit-1096481910496.html

TDX és una de les bases de dades en línia més importants del món en el seu àmbit, que incorpora més de 13.000 tesis doctorals a text complert. Tanmateix, la UAB és la Universitat que més tesis té publicades a TDX, amb més de 3.200. La publicació de les tesis a TDX permet als autors difondre els seus treballs arreu del món a través d’Internet, aconseguint una àmplia difusió. Les tesis es poden consultar a l’adreça: www.tdx.cat

La UAB publica les tesis que es llegeixen a la Universitat en format pdf, a text complet, a través del repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Un cop defensada la tesi doctoral, l’autor signa un contracte d’edició autoritzant la seva publicació a TDX i lliura una còpia digital de la tesi a l’Escola de Postgrau, que la fa arribar al Servei de Publicacions per la seva publicació.

TDX és una de les bases de dades en línia més importants del món en el seu àmbit, que incorpora més de 8.500 tesis doctorals a text complert. Tanmateix, la UAB és la Universitat que més tesis té dipositades a TDX, amb prop de 2.500. La publicació de les tesis a TDX permet als autors difondre els seus treballs arreu del món a través d’Internet, aconseguint una àmplia difusió. L’any 2009 les tesis publicades per la UAB van rebre en conjunt més de 1.200.000 consultes. Les tesis més consultades poden arribar a tenir fins a 10.000 accessos a l’any. Les tesis es poden consultar a l’adreça: www.tesisenxarxa.net.

Producció de la papereria oficial

El Servei de Publicacions també gestiona la producció de la papereria oficial de la UAB. Els models que s’apliquen són els recollits al Manual d’Identitat Corporativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborat per l’Àrea de Comunicació i de Promoció.