Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

ISBN

CATALÁ

Què és?

L’ISBN (International Standard Book Number) és un codi numèric internacional que permet identificar els llibres dins de la cadena comercial. Cada codi va associat a un únic producte i per això cada nova edició d’una mateixa obra (que no sigui una reimpressió) en paper, o en cada suport diferent en què s’editi, porta un número d’ISBN diferent.

El número d’ISBN consta actualment de tretze xifres que identifiquen el tipus de producte, el país d’edició, l’editor de la publicació i el títol de l’obra. També porta un dígit de comprovació. Com que, a més de l’obra, el codi identifica qui n’és l’editor, cada editor només pot gestionar l’obtenció del codi ISBN per als seus propis llibres.

Des del 12 de gener de 2009 el número d’ISBN ja no és obligatori per als llibres, i solament han de portar ISBN les publicacions de caràcter comercial. Les publicacions gratuïtes, les sèries o revistes, i les que són d’ús intern d’una institució, entre altres, no han de portar ISBN. L’assignació del número d’ISBN la fa l’Agencia Española del ISBN, que des del desembre de 2011 cobra una tarifa per aquest servei.

Qui el pot sol·licitar?

El Servei de Publicacions de la UAB gestiona l’obtenció de l’ISBN per als llibres que publica com a editorial, és a dir, per a tots aquells llibres que formen part del seu fons editorial i dels quals disposa dels drets d’edició i distribució mitjançant la signatura d’un contracte de cessió de drets d’autor.

A més, el Servei de Publicacions pot gestionar l’obtenció del número d’ISBN per a aquelles publicacions que tinguin un centre oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona —serveis centrals, facultats, departaments, instituts o grups d’investigació formalment reconeguts— com a entitat editora de la publicació.

Si el llibre és una coedició entre diferents institucions, aleshores cadascuna d’elles ha de tramitar el seu propi ISBN de forma independent; en cas contrari, la responsabilitat serà, a tots els efectes, de l’entitat que assigna l’ISBN.

El Servei de Publicacions tramitarà el número d’ISBN sempre conjuntament amb el Dipòsit Legal, excepte quan es tracti de coedicions. En aquest cas qui haurà de fer el tràmit del Dipòsit Legal és l’entitat que s’encarregui de fer o de gestionar la producció de la publicació.

Si l’entitat editora de la publicació no és estrictament un centre oficial de la UAB, encara que l’entitat estigui vinculada a la UAB, aleshores qui ha de gestionar l’obtenció del número d’ISBN és directament aquesta entitat.

Si, en canvi, l’edició la realitza un autor a títol personal, sigui o no membre de la UAB, aleshores qui ha de gestionar l’obtenció del número d’ISBN és directament aquesta persona com a autor-editor.


Com s’ha de sol·licitar?

El número d’ISBN el pot sol·licitar directament a l’Agencia Española del ISBN qualsevol entitat o persona física que publiqui un llibre dirigit al circuit comercial.

El Servei de Publicacions gestiona la sol·licitud del número d’ISBN únicament i exclusiva per a aquells llibres que tinguin un centre oficial de la UAB —servei central, facultat, departament, institut o grup d’investigació formalment reconegut— com a entitat editora de la publicació.

Si un centre oficial de la UAB responsable de l’edició d’un llibre vol que el Servei de Publicacions s’encarregui de gestionar la sol·licitud del número d’ISBN, haurà de fer arribar a l’adreça sp@uab.cat la informació següent:

— Omplir l’imprès de sol·licitud indicant totes les dades necessàries [1].

— Adjuntar una autorització signada, preferentment en PDF, del responsable del centre que fa la sol·licitud, on s’acrediti que es disposa dels drets de publicació i s’indiqui el número de centre de cost on s’han de carregar les despeses de gestió (30 € per número d’ISBN. Si es tramita conjuntament amb el Dipòsit Legal —obligatori si el llibre porta ISBN, tret que sigui una coedició i el Dipòsit Legal el faci l’altre coeditor— l’import total serà de 50 €).

El Servei de Publicacions, un cop disposi de la documentació completa, tramitarà la sol·licitud davant l’Agencia Española del ISBN. S’ha de preveure que el termini de resposta, sempre que la documentació sigui correcta, pot ser aproximadament d’una setmana. En cas que la documentació no estigui completa, falti l’autorització signada o no s’indiqui el centre de cost corresponent, s’informarà al sol·licitant però no es podrà procedir a tramitar la sol·licitud.

Què cal fer després?

A la pàgina de crèdits del llibre s’haurà d’especificar que es tracta d’una «edició» de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el nom del centre editor corresponent, i a continuació s’haurà d’indicar el número d’ISBN assignat. A més, a la coberta del llibre hi haurà d’aparèixer de forma destacada el logotip oficial de la UAB, amb el nom del centre editor.

Un cop el llibre estigui imprès, s’hauran de fer arribar vuit exemplars al Servei de Publicacions de la UAB, per a protocol i per fer la tramesa obligatòria d’exemplars a l’Oficina del Dipòsit Legal. Si es tracta d’una publicació electrònica que es pot descarregar des d’una pàgina web, aleshores s’ha de fer arribar només un correu electrònic on s’indiqui la URL permanent on estarà penjat el llibre. Cal recordar que la tramitació del Dipòsit Legal és obligatòria per a qualsevol publicació que tingui finalitat comercial.

Si al cap d’un mes de la publicació del llibre no es lliuren els exemplars necessaris al Servei de Publicacions, el número d’ISBN pre-assignat quedarà anul·lat a tots els efectes i sense validesa.


Per a més informació

Agencia Española del ISBN

Cerca de llibres editats a Espanya per l’ISBN[1]: Dades que cal omplir de forma obligatòria a l’imprès de sol·licitud:

• Autor/s o coordinador/s

• Títol del llibre

• Altres mencions de responsabilitat: s’ha d’indicar el nom del centre responsable de l’edició (servei central, facultat, departament, institut o grup d’investigació formalment reconegut). A més, a la línia següent cal indicar el nom de l’autor o dels autors o, si escau, del coordinador o dels coordinadors de l’edició.

• Llengua de publicació.

• Data de publicació.

• Tipus d’enquadernació.

• Preu de venda del llibre sense IVA, tant si és en versió electrònica com digital (la finalitat principal de l'ISBN és facilitar el circuit de comercialització de les publicacions). Si es tracta d'una publicació que no es posarà a la venda aleshores en aquest camp cal indicar l'expressió "no comercial". Si es tracta d'una publicació electrònica no comercial en accés obert també s'haurà d'indicar la URL corresponent. Els números d'ISBN de caràcter "no comercial" tenen la mateixa validesa, però no queden registrats a la base de dades de l’ISBN.

• Tirada (imprescindible, llevat que es tracti d’una publicació electrònica).

• Codi de catalogació (IBIC / Thema): s’ha de triar el codi del llistat corresponent que s’ajusti millor a la temàtica de l’obra.

CASTELLANO

¿Qué es?

El ISBN (International Standard Book Number) es un código numérico internacional que permite identificar los libros dentro de la cadena comercial. Cada código está asociado a un único producto y por eso cada nueva edición de una misma obra (que no sea una reimpresión) en papel, o en cada soporte diferente en que sea editada, debe llevar un número de ISBN diferente.

El número de ISBN consta actualmente de trece cifras que identifican el tipo de producto, el país de edición, el editor de la publicación y el título de la obra. También lleva un dígito de comprobación. Dado que, además de la obra, el código identifica quién es el editor, cada editor sólo puede gestionar la obtención del código ISBN para sus propios libros.

Desde el 12 de enero de 2009 el número de ISBN ya no es obligatorio para los libros, y sólo deben llevar ISBN las publicaciones de carácter comercial. Las publicaciones gratuitas, las series o revistas, y las que son de uso interno de las instituciones, entre otras, no deben llevar ISBN. La asignación del número de ISBN la hace la Agencia Española del ISBN, que desde diciembre de 2011 cobra una tarifa por este servicio.

¿Quién lo puede solicitar?

El Servei de Publicacions de la UAB gestiona la obtención del ISBN para los libros que publica como editorial, es decir, para todos aquellos libros que forman parte de su fondo editorial, y de los cuales dispone de los derechos de edición y distribución mediante la firma de un contrato de cesión de derechos de autor.

Además, el Servei de Publicacions puede gestionar la obtención del número de ISBN para aquellas publicaciones que tengan un centro oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona —servicios centrales, facultades, departamentos, institutos o grupos de investigación formalmente reconocidos— como entidad editora de la publicación.

Si el libro es una edición entre diferentes instituciones, entonces cada una de ellas debe tramitar su propio ISBN de forma independiente; en caso contrario, la responsabilidad será, a todos los efectos, de la entidad que asigna el ISBN.

El Servei de Publicacions tramitarà el número de ISBN siempre conjuntamente con el Depósito Legal, excepto cuando se trate de coediciones. En este caso quien deberá realizar el trámite del Depósito Legal será la entidad que se encargue de producir o de gestionar la producción del libro.

Si la entidad editora de la publicación no es estrictamente un centro oficial de la UAB, aunque la entidad esté vinculada a la UAB, entonces quien debe gestionar la obtención del ISBN es directamente esta entidad.

Si, en cambio, la edición la realiza un autor a título personal, sea o no miembro de la UAB, entonces quien debe gestionar la obtención del ISBN es directamente esta persona como autor-editor.

¿Cómo se debe solicitar?

El número de ISBN lo puede solicitar directamente a la Agencia Española del ISBN cualquier entidad o persona física que publique un libro destinado al circuito comercial.

El Servei de Publicacions gestiona la solicitud del número de ISBN única y exclusivamente para aquellos libros que tengan un centro oficial de la UAB —servicio central, facultad, departamento, instituto o grupo de investigación formalmente reconocido— como entidad editora de la publicación.

Si un centro oficial de la UAB responsable de la edición de un libro quiere que el Servei de Publicacions se encargue de gestionar la solicitud del número de ISBN, deberá enviar a la dirección sp@uab.cat la siguiente información:

— Rellenar el impreso de solicitud indicando todos los datos necesarios[1].

— Adjuntar una autorización firmada, preferentemente en PDF, del responsable del centro que hace la solicitud, donde se acredite que se dispone de los derechos de publicación y se indique el número de centro de coste donde se cargarán los gastos de gestión (30 € por número de ISBN. Si se tramita conjuntamente con el Depósito Legal —obligatorio si el libro lleva ISBN, a menos que sea una coedición y el Depósito Legal lo haga el otro coeditor— el importe total será de 50 €).

El Servicio de Publicaciones, una vez disponga de la documentación completa, tramitará la solicitud ante la Agencia Española del ISBN. Se debe prever que el plazo de respuesta, siempre que la documentación sea correcta, puede ser aproximadamente de una semana. En caso de que la documentación no esté completa, falte la autorización firmada o no se indique el centro de coste correspondiente, se informará al solicitante pero no se procederá a tramitar la solicitud.

¿Qué hay que hacer después?

En la página de créditos del libro se deberá especificar que se trata de una «edición» de la Universitat Autònoma de Barcelona, con el nombre del centro editor correspondiente, y a continuación deberá incluirse el número de ISBN asignado. Además, en la cubierta del libro deberá aparecer de forma destacada el logotipo oficial de la UAB, con el nombre del centro editor.

Una vez el libro esté impreso, se deberán hacer llegar ocho ejemplares al Servei de Publicacions de la UAB, para protocolo y para efectuar el envío obligatorio de ejemplares a la Oficina del Depósito Legal. Si se trata de una publicación electrónica que se puede descargar desde una página web, entonces se deberá hacer llegar solo un correo electrónico en el que se indique la URL permanente donde estará colgado el libro. Es preciso recordar que la tramitación del Depósito Legal es obligatoria para cualquier publicación que tenga finalidad comercial.

Si al cabo de un mes de la publicación del libro no se entregan los ejemplares necesarios al Servei de Publicacions, el número de ISBN preasignado quedará anulado a todos los efectos y sin validez.


Para más información

Agencia Española del ISBN

Búsqueda de libros editados en España por número de ISBN[1]: Datos que es obligatorio rellenar en el impreso de solicitud:

• Autor/es o coordinador/es

• Título del libro

• Otras menciones de responsabilidad: se indicará el nombre del centro responsable de la edición: servicio central, facultad, departamento, instituto o grupo de investigación formalmente reconocido. Además, en la línea siguiente, hay que indicar el nombre del autor o los autores o, en su caso, del coordinador o los coordinadores de la edición.

• Lengua de publicación.

• Fecha de publicación.

• Tipo de encuadernación.

• Precio de venta del libro sin IVA, tanto si es en versión electrónica como digital (la finalidad principal del ISBN es facilitar el circuito de comercialización de las publicaciones). Si se trata de una publicación que no va a ponerse a la venta entonces en este campo hay que indicar la expresión “no comercial”. Si se trata de una publicación electrónica no comercial en acceso abierto también se deberá indicar la URL correspondiente. Los números de ISBN de carácter “no comercial” tienen la misma validez, pero no quedan registrados en la base de datos del ISBN.

• Tirada (imprescindible, salvo que se trate de una publicación electrónica).

• Códigos de catalogación (IBIC / Thema): se debe elegir en cada caso el código del listado correspondiente que mejor se ajuste a la temática de la obra.