Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Obtenció de l’ISBN

L’ISBN (International Standard Book Number —Norma ISO 2108—) és un codi numèric que identifica els llibres. Cada codi va associat a un únic producte i per això cada nova edició (que no sigui una mera reimpressió) d’una mateixa obra en paper, o en cada suport diferent en què sigui editada, ha de portar un número d’ISBN propi.

El número d’ISBN consta actualment de tretze xifres que identifiquen el tipus de producte, el país d’edició, l’editor de la publicació i el títol de l’obra. També porta un dígit de comprovació. Com que, a més de l’obra, el codi identifica qui n’és l’editor, cada editorial només pot gestionar l’obtenció del codi ISBN per als seus propis llibres. L’assignació del número d’ISBN l’atorga l’Agència Espanyola de l’ISBN: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html

El Servei de Publicacions de la UAB gestiona de forma automàtica l’obtenció de l’ISBN per als llibres que publica com a editorial, és a dir, per a tots aquells llibres que formen part del seu catàleg editorial, dels quals disposa dels drets d’edició i distribució mitjançant la signatura d’un contracte de cessió de drets d’autor. Les tesis doctorals en format digital, que es publiquen al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, es troben dins d’aquest perfil.

A banda, el Servei de Publicacions també pot gestionar l’obtenció de l’ISBN per a aquelles publicacions que tinguin la UAB, en tant que institució —un servei central, una facultat, un departament o un grup d’investigació—, com a entitat responsable de la publicació. Si l’entitat responsable de la publicació no queda clarament identificada o no és un centre de la UAB, aleshores és aquesta altra entitat la que s’ha d’encarregar de sol·licitar el número d’ISBN davant l’Agència. Si el llibre és una edició entre diferents institucions, cadascuna ha de tramitar el seu propi ISBN de forma independent; en cas contrari, la responsabilitat serà, a tots els efectes, de l’entitat que assigna l’ISBN. Per acabar, si l’edició es realitza a títol personal, tant si és un membre de la UAB com si no ho és, el tràmit l’haurà de fer l’autor de la publicació personalment davant l’Agència com a «autor–editor».

En cas que un centre de la UAB responsable de la publicació d’un llibre vulgui que el Servei de Publicacions s’encarregui de gestionar l’obtenció de l’ISBN, haurà de presentar la documentació corresponent per acreditar que està en possessió dels drets per poder publicar el llibre (còpia del contracte d’edició o carta dels autors del llibre autoritzant-ne la publicació), així com l’autorització per escrit del responsable del centre responsable de l’edició. A més, a la coberta del llibre hi haurà de figurar de forma destacada el logotip oficial de la UAB amb el nom del centre corresponent, i s’haurà d’indicar clarament a la pàgina de crèdits que es tracta d’una «edició de la UAB», amb el número d’ISBN a continuació.

També s’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud dirigit a l’Agència de l’ISBN, que s’inclou al final d’aquest document, on s’han de completar de forma «imprescindible» els camps següents:

– Autor/s o coordinador/s
– Títol del llibre
– Altres mencions de responsabilitat: cal indicar el nom del centre responsable de l’edició: facultat, departament o grup d’investigació. A més, a la línia següent, cal indicar-hi el nom de l’autor o dels autors o, si escau, del coordinador o dels coordinadors de l’edició.
– Preu de venda del llibre sense IVA (si no s’indica el preu no s’assignarà el número d’ISBN, ja que es tracta d’un codi de caràcter comercial). Si és una publicació electrònica que va penjada a una pàgina web, aleshores s’ha d’indicar la URL i s’assignarà un ISBN de «concurs de mèrits», sense caràcter comercial.
– Tirada (imprescindible, llevat que la publicació vagi a una pàgina web, per la mateixa raó).
– Codi CDU de catalogació: cal triar el que s’ajusti millor a la temàtica de l’obra a: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/InfGeneral/TablaCDU.html

Un cop tingueu l’imprès preparat, el podeu fer arribar amb la resta de la documentació per correu intern al Servei de Publicacions, que s’encarregarà de tramitar-lo. En cas que no s’hagin emplenat els camps indicats, la sol·licitud es retornarà al sol·licitant perquè hi faci les esmenes oportunes.

Heu de preveure que, un cop s’hagi tramitat la sol·licitud a l’Agència de l’ISBN, el termini de resposta pot ser d’unes tres o quatre setmanes aproximadament.

Per més informació: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=10186

Formulari de sol·licitud

Obtención del ISBN

El ISBN (International Standard Book Number —Norma ISO 2108—) es un código numérico que identifica los libros. Cada código va asociado a un único producto y por eso cada nueva edición (que no sea una mera reimpresión) de una misma obra en papel, o en cada soporte diferente en que sea editada, debe llevar un número de ISBN propio.

El número de ISBN consta actualmente de trece cifras que identifican el tipo de producto, el país de edición, el editor de la publicación y el título de la obra. También lleva un dígito de comprobación. Dado que, además de la obra, el código identifica quién es el editor, cada editorial sólo puede gestionar la obtención del código ISBN para sus propios libros. La asignación del número de ISBN lo otorga la Agencia Española del ISBN: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html

El Servicio de Publicaciones de la UAB gestiona de forma automática la obtención del ISBN para los libros que publica como editorial, es decir, para todos aquellos libros que forman parte de su catálogo editorial, de los cuales dispone de los derechos de edición y distribución mediante la firma de un contrato de cesión de derechos de autor. Las tesis doctorales en formato digital, que se publican en el repositorio TDR (Tesis Doctorales en Red) del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, se encuentran dentro de este perfil.

Además, el Servicio de Publicaciones también puede gestionar la obtención del ISBN para aquellas publicaciones que tengan la UAB, en tanto que institución —un servicio central, una facultad, un departamento o un grupo de investigación—, como entidad responsable de la publicación. Si la entidad responsable de la publicación no queda claramente identificada o no es un centro de la UAB, entonces es esta otra entidad la que se encargará de solicitar el número de ISBN ante la Agencia. Si el libro es una edición entre diferentes instituciones, cada una de ellas debe tramitar su propio ISBN de forma independiente; en caso contrario, la responsabilidad será, a todos los efectos, de la entidad que asigna el ISBN. Por último, si la edición se realiza a título personal, tanto si es un miembro de la UAB como si no lo es, el trámite lo deberá realizar el autor de la publicación personalmente ante la Agencia como «autor–editor».

En caso de que un centro de la UAB responsable de la publicación de un libro quiera que el Servicio de Publicaciones se encargue de gestionar la obtención del ISBN, deberá presentar la documentación correspondiente para acreditar que está en posesión de los derechos para poder publicar el libro (copia del contrato de edición o carta de los autores del libro autorizando su publicación), así como la autorización por escrito del responsable del centro responsable de la edición. Además, en la cubierta del libro deberá figurar de forma destacada el logotipo oficial de la UAB con el nombre del centro correspondiente, y deberá indicarse claramente en la página de créditos que se trata de una «edición de la UAB», con el número de ISBN a continuación.

También deberá cumplimentarse el formulario de solicitud dirigido a la Agencia del ISBN que se incluye al final de este documento, donde se deben completar de forma «imprescindible» los siguientes campos:

– Autor/es o coordinador/es
– Título del libro
– Otras menciones de responsabilidad: hay que indicar el nombre del centro responsable de la edición: facultad, departamento o grupo de investigación. Además, en la siguiente línea hay que indicar el nombre del autor o autores o, en su caso, del coordinador o coordinadores de la edición.
– Precio de venta del libro sin IVA (si no se indica el precio no se asignará el número de ISBN, ya que se trata de un código de carácter comercial). Si es una publicación electrónica que se colgará en una página web, entonces hay que indicar la URL y se asignará un ISBN de «concurso de méritos», sin carácter comercial.
– Tirada (imprescindible, salvo que la publicación vaya a una página web, por la misma razón).
– Código CDU de catalogación: hay que elegir el que se ajuste mejor a la temática de la obra en: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/InfGeneral/TablaCDU.html

Una vez se tenga el impreso preparado, se puede hacer llegar junto con el resto de la documentación por correo interno al Servicio de Publicaciones, que se encargará de tramitarlo. En caso de que no se cumplimenten los campos indicados, la solicitud se devolverá al solicitante para que haga las enmiendas oportunas.

Debe preverse que, una vez se haya tramitado la solicitud a la Agencia del ISBN, el plazo de respuesta puede oscilar entre tres y cuatro semanas aproximadamente.

Para más información: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=10186

Formulario de solicitud