La recepció de l'obra d'Arnau de Vilanova: Actes de la «IV Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova»