Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

 
Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa 
Autor: Amat, Oriol; Castillo, David; Crespo, Patrícia
Col·lecció i núm: Documents d'Economia Industrial  39 
Primera edició: 2012
Pàgines: 240
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: Cosida amb fil
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Centre d'Economía Industrial
Coeditor/s: 
Distribució: 
Codi d'article: DEI0039
Dipòsit legal: B-22389-2011
ISBN (paper): 978-84-937993-0-4.
PVP: 20 €

Disponible a la teva llibreria
 

Ressenya: El Document d’Economia Industrial núm. 39 es proposa analitzar el finançament de tres activitats clau per millorar la competitivitat industrial i superar la crisi econòmica: la innovació, la internacionalització i el creixement de les empreses per obtenir una dimensió òptima. Les tres estan estretament relacionades i requereixen un finançament que possibiliti les inversions necessàries.

Ara bé, totes elles presenten importants restriccions financeres. La innovació a causa del risc elevat, del retorn a llarg termini dels recursos invertits entre d’altres factors. La internacionalització té barreres financeres degut a l’elevat cost d’iniciar l’activitat internacional i per les dificultats d’accedir al inançament internacional. Finalment les empreses petites es troben amb problemes per finançar el seu creixement com la manca d’informació dels inversors, elevat cost del deute i manca de productes financers específics.

Per superar aquestes restriccions els països han adoptat mesures que han donat bons resultats, per exemple a Finlàndia o Alemanya, que poden servir per identificar bones pràctiques.

A Catalunya, les empreses disposen d’una oferta important de productes financers i de serveis d’informació i assessorament proporcionats per l’administració pública catalana i espanyola i per entitats privades.

Per tal de millorar el finançament de les activitats d’innovació, internacionalització i creixement es proposen algunes recomanacions. Es suggereix que les administracions públiques augmentin l’assignació de recursos i desenvolupin productes de finançament específics; millorin la fiscalitat de la innovació, internacionalització i creixement. A les entitats de crèdit es suggereix que fomentin les relacions a llarg termini amb les empreses, augmentin els terminis i facilitin productes específiques per les activitats. A les emptreses es proposa que els accionistes capitalitzin més les empreses amb aportacions i reinversió de beneficis. Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa