Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Documents d'Economia Industrial
 
L'objectiu de la col·lecció Documents d'Economia Industrial és contribuir al debat sobre les grans preocupacions de la indústria, tant a Espanya com a Europa, aportar les contribucions dels millors especialistes sobre les diferents matèries i servir de lloc de reflexió per a tots aquells implicats en l'activitat industrial: empresaris, professionals, treballadors acadèmics i responsables de la política industrial. La col·lecció està editada per Centre d'Economia Industrial. El objetivo de la colección Documents d'Economia Indutrial es contrubuir al debate sobre las grandes preocupaciones de la industria, tanto en España como en Europa, aportar las contribuciones de los mejores especialistas de las diferentes materias y servir de lugar de reflexión para todos aquellos implicados en la actividad industrial: empresarios, profesionales, trabajadores, académicos y responsables de la política industrial. La colección està editada por el Centre d'Economia Industrial.


Registres 11 a 20 de 21


Foto no disponible
López Casasnovas, Guillem
 
La qualitat de les polítiques públiques i el creixement econòmic: millorar la gestió per augmentar l'eficiència i el benestar social
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 32
Preu: 20 €

A la majoria de països occidentals la participació del sector públic a l’economia representa un pes en el PIB entorn del 50%. És molt important, en conseqüència, conèixer com es gestiona aquesta part de l’economia i quins són els seu efectes en el creixement i el benestar. El tema es tracta des de ...


[+]Foto no disponible
Raymond, J. L.; Matas A.; Vivas, H.
 
La inflación diferencial en la economía española
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 31
Preu: 20 €

Desde la sustitución de la peseta por el euro en la economía española, se ha producido un fenómeno de inflación diferencial positivo de nuestra economía con respecto a la media de países de la Europa de los Quince y/o de la Zona Euro. En concreto, en términos de deflactor del PIB, la inflación difer...


[+]Foto no disponible
Oroval Planas, Esteve; Escardíbul Ferrá, Josep-Oriol (Directores); Villarroya Planas, Anna; Afcha Chávez, Sergio (Investigadores)
 
El sistema de formación profesional en Cataluña. Retos y estrategias ante la globalización
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 30
Preu: 20 €

Aquest estudi analitza la situació actual del sistema de formació professional a Catalunya, considerant els seus tres subsistemes (formació reglada o inicial, ocupacional i contínua), des de diverses perspectives (legislativa, quantitativa i, especialment, organitzativa) i tenint en compte, a més, l...


[+]Foto no disponible
García Canal, Esteban; Rialp Criado, Àlex; Rialp Criado, Josep
 
Inversiones en TIC y estrategias de crecimiento empresarial
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 29
Preu: 20 €

La premissa bàsica del nostre estudi és que les TIC no proporcionen un avantatge competitiu per se, però que poden servir per a apalancar avantatges competitius de l'empresa si existeix un correcte alineament entre la seva estratègia i la utilització que fa de les TIC. Per tant, l'element clau en la...


[+]Foto no disponible
Solà, Joaquim; Miravitlles, Paloma
 
Està perdent pes industrial Catalunya?. Una anàlisi des de la perspectiva de la implantació empresarial
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 28
Preu: 20 €

Catalunya ha estat des de mitjans del segle XIX un país essencialment industrial, i malgrat els canvis que han tingut lloc en la seva estructura econòmica al llarg del temps, manté la singularitat de ser un territori en el que la manufactura continua al centre de l’activitat productiva. De fet, la c...


[+]Foto no disponible
Hermosilla Pérez, Ángel
 
La estrategia de productividad de las pequeñas y medianas empresas industriales catalanas
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 27
Preu: 20 €

La productividad es uno de los pilares centrales sobre los que pivota la competitividad de las empresas industriales en la actualidad. Y, de hecho, un 98,0% de las firmas analizadas a lo largo del presente estudio señala que constituye un apartado importante de su estrategia general. Se trata de la ...


[+]Foto no disponible
Ortín Ángel, Pedro; Santamaría Sánchez, Lluís
 
El factor humano en la innovación:. dilemas organizativos para los departamentos de I+D
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 26
Preu: 20 €

...


[+]Foto no disponible
Guallarte Nuez, Carlos; Granger Alemany, José R.; Rodríguez Canfranc, Pablo
 
El sector de contenidos digitales: agentes y estrategias
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 25
Preu: 20 €

...


[+]Foto no disponible
Mihaescu, Olga; Rialp, Alex; Rialp, Josep
 
La internacionalización de la empresa española en los nuevos estados miembros de la UE: guía práctica
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 24
Preu: 20 €

...


[+]Foto no disponible
Ludevid, Manuel; Feliu, Álvaro; Amat, Assumpta
 
Índice de presión ambiental
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 23
Preu: 20 €

...


[+]