Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

A causa de la situació provocada per la covid-19 i mentre es mantinguin les recomanacions
de treball a distància, les comandes poden trigar a servir-se un temps superior a l'habitual.
Us informem que també teniu l'opció d'aconseguir els nostres llibres
en format imprès i electrònic a través del portal: www.unebook.es
Moltes gràcies per la vostra comprensió.

A causa de la situación provocada por la covid-19 y mientras se mantengan las recomendaciones
de trabajo a distancia, los pedidos pueden tardar en servirse un plazo superior al habitual.
Les informamos de que también disponen de la opción de obtener nuestros libros
en formato impreso y electrónico a través del portal: www.unebook.es
Muchas gracias por su comprensión.


Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Handbook on public participation in the institutions of the European Union (3rd edition)
Núm. Materials 238
Autor Blasi Casagran, Cristina
PVP 14
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-9420-0
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
MATR238
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono