Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Els primers anys. Estudis de comunicaciķ a la UAB. Antecedents i inicis (1971-1985)
Núm. 50 anys d'experičncies UAB 9
Autor de Moragas Spā, Miquel
PVP 16 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-9429-3
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
50A0009
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono