Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

Pagament mitjançant transferència bancària: rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria: recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 10: Fons de la catedral de Girona
Núm. IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 10
Autor Gregori i Cifré, Josep Maria
PVP 30 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-8617-5
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
IFM0010
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono