Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

Pagament mitjançant transferència bancària: rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria: recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason. La fenomenologia del materialisme histÚric de Marcuse
Núm. 62
Autor Universitat AutÚnoma de Barcelona. Departament de Filosofia
PVP 12 Ä
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISSN 0211-402X
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
enrahonar_62
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono