Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

A causa de l'actual crisi provocada pel covid-19 se suspèn temporalment el servei de venda en línia.
Tan aviat com puguem reprendre aquest servei ho notificarem.
Us recordem que podeu aconseguir els nostres llibres en format electrònic a la web: www.unebook.es
Lamentem les possibles molèsties i us agraïm la vostra comprensió.

A causa de la actual crisis provocada por covid-19 se suspende temporalmente el servicio de venta en línea.
Tan pronto como podamos retomar este servicio se lo notificaremos.
Os recordamos que podéis conseguir nuestros libros en formato electrònico a la web:
www.unebook.es
Lamentamos las posibles molèstias y os agradecemos vuestra comprensión.

Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Handbook on public participation in the institutions of the European Union
Núm. Materials 238
Autor Blasi Casagran, Cristina
PVP 14
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-8523-9
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
MAT0238
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono