Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

VI Convocatòria d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles i renovació del Segell de Qualitat FECYT

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha anunciat la VI Convocatòria d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles, destinada a l’obtenció del Segell de Qualitat FECYT.

La convocatòria forma part del projecte ARCE (Apoyo a la Profesionalización e Internacionalización de Revistas Científicas Españolas), que té l’objectiu d’impulsar les revistes científiques espanyoles de qualitat contrastada donant-los suport en la seva professionalització i internacionalització i millorant-ne la visibilitat. Del total de revistes presentades, la FECYT identifica les millors publicacions de cada àrea, les quals obtenen un segell de qualitat.

Les revistes participants de qualsevol àmbit del coneixement han de tenir, almenys, cinc anys de vida editorial continuada i disposar d’ISSN. A les que superin amb èxit el procés d’avaluació se’ls concedirà el segell per un període inicial de tres anys, renovable un cop finalitzi la seva vigència.

Les principals novetats d’aquesta nova convocatòria són les següents:

1. Adopció de la classificació temàtica dels 11 camps de la CNEAI.

2. Procés únic en el qual s'avaluarà la fase de qualitat editorial i científica per a les revistes que es presentin a la VI convocatòria.

3. Les revistes amb segell FECYT que hagin de renovar la seva vigència i superin el llindar establert per a la visibilitat i impacte, se'ls renovarà automàticament. Anualment es recalcularà aquest llindar amb la finalitat de tenir un llistat actualitzat en el qual les revistes que el superin mantindran la vigència de la certificació.

4. La nova convocatòria comptarà amb la incorporació de nous indicadors en la fase de qualitat editorial i científica de recomanat compliment

El termini per a la formalització de les noves sol·licituds serà des del 10 de setembre de 2018 fins el 10 d'octubre de 2018 a les 13.00 hores (hora peninsular)

Per conèixer més detalls de la convocatòria i de les revistes que ja disposen actualment del segell de qualitat, podeu consultar el web de la FECYT següent: https://calidadrevistas.fecyt.es/se-han-publicado-las-bases-y-la-guia-de-evaluacion-de-la-vi-convocatoria-de-evaluacion-de-la-calidad

20/07/2018 [Imprimir]